informace o zápisu dětí do MŠ Sluhy pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do Mateřské školy Sluhy – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021Průběh zápisu:1. Žádosti o přijetí jsou ke stažení na www.skola-sluhy.cz2.

Předání žádosti následujícím způsobem: a) do datové schránky b) emailem s elektronickým podpisem c) poštou na adresu: Základní škola a Mateřskáškola Sluhy, Sluhy 29, 25063 pošta Mratín.Termín odevzdání: 2.5.-15.5. 2020. K žádosti je nutné doložit:a) Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované b) Kopii očkovacího průkazu c) Kopii dokladu zákonného zástupce pro doloženítrvalého bydliště (po ověřeníbude skartována). Přijetí dítěte do MŠ se řídíplatnými kritérii. Vydání rozhodnutí do 15.6.2020.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.Příloha: kopie očkovacího průkazuPodpis zákonného zástupce

Více informací naleznete na: http://www.skola-sluhy.cz/