Místní poplatky 2019

Místní poplatky za svoz domovního odpadu (TKO) je možno platit kromě složenek, které Vám byly doručeny do schránek, stejně jako poplatky za psy, též na obecním úřadě.

Místní poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 3. 2019 nebo v případě TKO ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a. 31.8. 2019.

Poplatek za svoz domovního odpadu*
svoz 1x týdne vždy ve středu
platba za osobu 600,- Kč
Bioodpad
svoz od 3. 4. do 31. 11. 2019
každou sudou středu
popelnice malá (120 l) 480,- Kč
popelnice velká (240 l) 880,- Kč
Poplatky ze psů
první pes 200,- Kč
– druhý a další 300,- Kč
důchodci první pes 100,-
– druhý a další 200,-

*) Poplatek za svoz domovního odpadu se řídí:
Obecně závaznou vyhláškou č. 02/2016 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

**) Poplatky ze psů se řídí:
Obecně závaznou vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku ze psů

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvlṚtního právního předpisu***, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opušštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

***) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ⧉


Jak prohlížet formáty doc(x), pdf, xls(x)