Modernizace a rozšíření Základní školy Sluhy

Cena investiční akce:

Celkové investiční náklady: 24 844 922,- Kč s DPH
Celková výše dotace z ROP: 24 404 714,- Kč

Odůvodnění potřeby stavby:

ZŠ Sluhy je spádovou školou pro Sluhy i některé okolní obce (Mratín apod.). Původní budova z roku 1888 přečkala bez významnější rekonstrukce jeden a čtvrt století. Je více než zřejmé, že neudržitelný a hygienicky zcela nevyhovující stav objektu ZŠ Sluhy, bylo třeba významně změnit. Po několika neúspěšných pokusech vedení obce o získání dotace ne rekonstrukci byla dotace získána z ROP Střední Čechy.

ROP-logo
Internetové stránky – ROP STŘEDNÍ ČECHY (www.ropstrednicechy.cz)

 

Stručný popis stavby:

Díky dotačním prostředkům došlo k navýšení školy o jedno patro. V novém třetím nadzemním podlaží přibyly učebny jazyků, počítačů, chlapecké a dívčí toalety, aula s interaktivní výukovou tabulí a ředitelna. Byla zcela nové rekonstruována a vybavena kuchyně nerezovým gastronomickým zařízením. Základové konstrukce byly injektáží doplněny o hydroizolaci, objekt byl zateplen fasádním polystyrenem, stará budova kotelny na uhlí byla změněna na plynovou a ušetřené prostory změněny na výukové centrum. Kmenové učebny, jídelna, šatny, sborovna a ostatní prostory školy byly kompletně opraveny. Staré dřevěné stropy z r. 1888, které měly být podle průzkumu a projektové dokumentace zdravé a neměla se jich rekonstrukce vůbec týkat, byly nakonec napadené plísní a musely být kompletně sanovány. Stará těžká stavební suť z nich byla odebrána, výplň stropů nyní tvoří lehký a útlumově účinný Liapor. Jejich konstrukce jsou nyní provětrávané a tím je zabráněno jejich případné degradaci plísní. Zcela nově byl vydlážděn dvůr školy zámkovou dlažbou a na školní zahradě přibylo školní hřiště s umělým povrchem.

Financování:

Zakázka je spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy v prioritní ose 3, oblasti podpory 3.3 v rámci výzvy č. 13 (oblast vzdělávání), schválené Výborem Regionální rady dne 1. října 2008, Registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/13.00205.

Hlavní zodpovědné osoby za obec Sluhy:

Lukáš Jandík (bývalý starosta), Petr Moudrý (starosta)

Autor projektové dokumentace a autorský dozor:

Ing. Tomáš Žalud, PRO91 Projektová kancelář

Administrátor veřejné zakázky:

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Zhotovitel stavby:

INGBAU CZ s.r.o.

Technický dozor investora:

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Dotační poradenství:

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

 

Fotografie: