Zastupitelstvo, výbory

Zastupitelstvo Obce Sluhy

Ve volebním období 2018 – 2022 má zastupitelstvo obce 6 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Petr Moudrý

Místostarosta obce

Robert Bednárik

Členové zastupitelstva

Mgr. Jana Divoká

Eva Kacelová

Jiří Novák

Jan Vránek

Zastupitelstvo obce Sluhy zřídilo tyto výbory:

Finanční výbor

Předsedkyně: Eva Kacelová

Členové: Věra Moudrá, Mgr. Jana Divoká

Kontrolní výbor

Předseda: Jiří Novák

Členové: Radek Moltaš, Jan Vránek

Kulturní výbor

Předsedkyně: Mgr. Jana Divoká
Členové: Ladislava Nováková, Květa Blažková

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.

Aktuální informace z obce Sluhy

© Obec Sluhy 2020