Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce SLUHY ze dne 14. 11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedáni obecního zastupitelstva obce SLUHY ze dne 14. 11. 2014

Přítomni: Petr Moudrý, Robert Bednárik, Lukáš Merenus, Pavel Mařík, Eva Kacelová, Milan Kadlec, Jan Vágner

Program:

 1. jmenování navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. volba členů mandátové a volební komise
 3. kontrola osvědčení o zvolení člena OZ
 4. slib členů zastupitelstva
 5. volba starosty
 6. volba místostarosty
 7. zřízení výborů a volba předsedů těchto výborů
 8. stanovení výše odměny členům zastupitelstva
 9. diskuse
 10. usnesení a závěr
 11. Odstupující starosta obce Milan Kadlec zahájil schůzi nového
  zastupitelstva.
 12. Bylo provedeno jmenování navrhovatelů usnesení a ověřovatelů zápisu: Eva Kacelová, Robert Bednárik, zapisovatel: Robert Bednárik – odsouhlaseno
 13. Byla navržena mandátová a volební komise: Jiří Novák, Zdeněk
  Šádek, pí.Gavulová – odsouhlaseno
 14. Členové volební a mandátové komise provedli kontrolu osvědčení nově zvolených zastupitelů – v pořádku
 15. Odstupující místostarosta pan Vágner přečetl Slib a zastupitelé svým hlasitým slibuji Slib složili a jednotlivě podepsali.
 16. Odstupující starosta pan Kadlec nechal hlasovat o způsobu volby starosty zda bude veřejná či tajná – odsouhlasena veřejná volba, poté navrhl na místo starosty sebe , p. Bednárik navrhl Petra Moudrého – starostou obce byl zvolen p. Petr Moudrý, 4 hlasy a 7 hlasy bylo zvoleno, že tento starosta bude neuvolněný. Po té p. Kadlec předal slovo nově zvolenému
  starostovi, který poděkoval všem zastupitelům, kteří ho zvolili do funkce a poděkoval i přítomným voličům.
 17. Starosta navrhl do funkce neuvolněného místostarosty p. Roberta Bednárika, který byl zvolen 4 hlasy
 18. Zastupitelstvo zřídilo jednotlivé výbory a zvolilo jejich
  předsedy:
 • Finanční: Eva Kacelová (předsedkyně), Věra Moudrá,
  Pavel Mařík
 • Kontrolní: Lukáš Merenus(předseda), Milan Kadlec, Jan Vágner

Odsouhlaseno

 1. Starosta seznámila přítomné s návrhem odměn pro zastupitele a byla navržena odměna neuvolněnému starostovi obce ve výši Kč 10.966,- a místostarostovi ve výši Kč 7.509,- tyto odměny budou vypláceny od 14.11.2014 – odsouhlaseno 4 hlasy.

Dále byla navržena odměna pro členy výborů: pro předsedy výborů byla navržena měsíční odměna ve výši Kč 1340,- a pro členy Kč 1030,- – odsouhlaseno 7 hlasy

Pan Lukáš Merenus, pan Pavel Mařík a paní Věra Moudrá se zřekli odměn za práci ve výborech.

 1. Diskuse: p. Šádek – měl dotaz, jak bude starosta řídit obec, když jeho firma má sídlo na Praze 10? Starosta mu sdělil, že sídlo jeho firmy sice je na Praze 10 ale on sám se při své práci zdržuje skoro výhradně ve Sluhách.

p. Pšenička – měl dotaz, proč je starosta a místostarosta finančně
odměňován, když v jejich předvolebních letácích bylo napsáno, že
budou pracovat bez nároku na odměnu? Starosta přečetl uvedené vyjádření z předvolebního letáku z kterého jasně vyplývá, že tento slib se týká výhradně odměny pro řadové členy zastupitelstva.

pí. Vocásková – vznesla protest proti výpočtu odměn pro starostu,
místostarostu a členy výborů. Při zběžné kontrole podkladů z kterých paní Vocásková vycházela bylo zjištěno, že jsou z roku 2009 a tedy k dnešnímu dni neplatné. Paní Vocásková nevzala v úvahu novelizaci z roku 2013 (nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna).

pí. Gavulová – měla dotaz, co bude obecní zastupitelstvo dělat
s odstřikující dešťovou vodou z hlavní silnice která jí devastuje
novou fasádu na rodinném domě? Člen kontrolního výboru pan Vágner paní Gavulové sdělil, že uvedená silnice patří pod Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje a že jediným možným řešením je podání občansko-právní žaloby na uvedenou organizaci.

 1. usnesení a závěr

zapsal: Robert Bednárik ověřili: Eva Kacelová